EKSPERCI WYNAJMU SAMOCHODóW W USA

Warunki korzystania

To są warunki korzystania z USA to GO. Warunki te regulują stosunki pomiędzy operatorami USA to GO a osobami (zwane dalej: "Użytkownikami"), które korzystają z usług USA to GO.

1. Ogólne: Cel portalu

Strona internetowa USA to GO oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej usługi, która umożliwia podanie ogólnych danych (zwanych dalej: "Dane samochodu do wynajęcia") dla pożądanego wynajmu samochodu w USA, dzięki czemu USA to GO jest zlecone do znalezienia na podstawie tych danych samochodu do wynajęcia, do momentu odbioru ("Pickup"), atrakcyjne oferty cenowe lub inne ("Oferty") dla użytkownika i informowanie go o nowych ofertach, na przykład przez e-mail.


2. Rejestracja

Używanie usług USA to GO wymaga rejestracji jako użytkownik za pomocą adresu e-mail użytkownika. Nie ma prawa do rejestracji i korzystania z usługi. Rejestracja i usługa są bezpłatne, ale możliwe tylko, jeśli użytkownik zgadza się na te warunki użytkowania we wszystkich punktach. Rejestrując się jako użytkownik, użytkownik zawiera umowę z USA to GO (dalej: "umowa użytkowania").

Rejestracja jest dostępna tylko dla osób fizycznych pełnoletnich lub dla osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, które wyraziły zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (zazwyczaj rodziców).

Użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail używany do rejestracji przez aktywacyjny e-mail wysłany do niego przez USA to GO ("double opt-in"), aby rozpocząć korzystanie z usługi. Po potwierdzeniu użytkownik może otrzymywać dalsze e-maile od USA to GO, na przykład, aby poinformować go o nowych ofertach. Można się sprzeciwić użyciu adresu e-mail i na życzenie wyłączyć powiadomienia na stałe. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany w naszej bazie danych dla powyższych celów. W tym kontekście odsyłamy także do naszej polityki prywatności.


3. Wykluczenie i zakończenie usługi

Wspomniana umowa użytkowania może być w każdym czasie wypowiedziana przez obie strony (tj. operatora USA to GO i odpowiedniego użytkownika).
Operatorzy USA to GO mają prawo w każdym momencie zakazać korzystania lub zakończyć usługę, a także ostatecznie wykluczyć użytkownika, jeżeli wystąpi jeden z następujących powodów:

  • błędne dane kontaktowe
  • nadużycie portalu lub usług w jakiejkolwiek formie
  • łamanie tych warunków użytkowania

W przypadku ostatecznego zablokowania, ponowna rejestracja pod innym adresem e-mail jest niedozwolona.


4. Odpowiedzialność za oferty, treści, dane i/lub informacje użytkowników

a)  USA to GO nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i/lub informacje dostarczane przez użytkowników stron internetowych USA to GO oraz za treści na zewnętrznych stronach internetowych, do których USA to GO prowadzi linki. USA to GO nie gwarantuje, że te treści, a zwłaszcza oferty, są prawdziwe, spełniają określony cel lub mogą służyć do osiągnięcia takiego celu.

b)  USA to GO dostarcza wyłącznie informacje dla użytkowników. Prezentowane informacje o produktach nie stanowią ofert prawnych ze strony USA to GO. Korzystanie z oferty na stronach internetowych przez użytkownika nie tworzy żadnych zobowiązań kontraktowych między tym a USA to GO dotyczących prezentowanych ofert, produktów czy usług. W szczególności, nie zawierane są z USA to GO żadne umowy kupna czy inne umowy dotyczące nabycia ofert, produktów czy usług prezentowanych na stronach internetowych. USA to GO działa wyłącznie jako pośrednik. Umowy dotyczące nabycia ofert, produktów lub usług prezentowanych na stronach internetowych są zawierane wyłącznie między użytkownikami a sprzedawcami.

c)  USA to GO nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność ofert znalezionych i prezentowanych użytkownikowi. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić oferty na zewnętrznych stronach poszczególnych dostawców i stwierdzić, czy wszystkie warunki oferty spełniają wszystkie wymagania i dane samochodu do wynajęcia użytkownika. USA to GO wyraźnie wskazuje w tym miejscu, że mogą wystąpić różnice w cenach i warunkach ofert między danymi na stronach USA to GO a tymi dostawców. Może to nastąpić z powodów aktualności, dostępności, dalszych zmian cen, błędów technicznych lub manualnych w transmisji.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Jeżeli na skutek błędów programu, awarii serwera lub innych nieprzewidywalnych okoliczności strony USA to GO są czasowo niedostępne lub spowodują utratę danych, operator nie jest odpowiedzialny za to. Nie są składane żadne deklaracje dotyczące dostępności i/lub jakości. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej w dowolnym momencie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność treści.


6. Polityka prywatności i wykorzystanie danych

Rejestrując się na USA to GO, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych, takich jak adres e-mail czy imię i nazwisko, w naszej bazie danych.
Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to uzasadnione żądanie organów ścigania na podstawie prawa karnego itp.

Dane samochodu do wynajęcia, które są pytane w masce wyszukiwania, są potrzebne, aby USA to GO mogło spełnić zlecenie wyszukiwania i porównywania ofert wynajmu samochodów. Dotyczy to między innymi miejsca odbioru i zwrotu; daty odbioru i zwrotu; klasy samochodu i ceny. Wiek kierowcy jest istotny, ponieważ w USA obowiązują szczególne przepisy prawne dla kierowców poniżej 25 roku życia.

Zobacz także naszą szczegółową politykę prywatności.


7. Zwolnienie

Użytkownik zwalnia USA to GO od wszelkich roszczeń, które inni użytkownicy lub inne strony trzecie mogą zgłaszać wobec USA to GO z powodu naruszenia ich praw przez użytkownika na stronie internetowej USA to GO. Użytkownik pokrywa także koszty niezbędnej obrony prawnej USA to GO, włączając wszelkie koszty sądowe i adwokackie. Nie ma to zastosowania, jeżeli użytkownik nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa.


8. Manipulacja

Każda próba manipulacji portalu USA to GO i jego funkcjonalności jest zabroniona i będzie ścigana prawnie.


9. Miejsce realizacji i jurysdykcja

Miejsce realizacji i jurysdykcja dla obu stron umowy to Werder an der Havel, Brandenburg. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.


10. Klauzula salwatoryjna i inne

USA to GO zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn. Zmienione warunki zostaną przesłane użytkownikowi najpóźniej na dwa tygodnie przed ich wejściem w życie przez e-mail. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się stosowaniu nowych warunków użytkowania w ciągu dwóch tygodni od otrzymania e-maila, zmienione warunki użytkowania zostaną uznane za zaakceptowane.

Jeżeli poszczególne postanowienia tej umowy są nieważne lub niewykonalne, lub stają się nieważne lub niewykonalne po zawarciu umowy, nie wpływa to na ważność umowy w pozostałym zakresie. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia wchodzi takie postanowienie ważne i wykonalne, które jest jak najbliższe celom ekonomicznym, które strony umowy chciały osiągnąć poprzez nieważne lub niewykonalne postanowienie. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy umowa okaże się niekompletna.Werder an der Havel, 7 marca 2023